مراسم قرعه‌کشی لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ برگزار شد/ جدول بازی های نفت مسجدسلیمان

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان- مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ امروز با حضور غلامرضا بهروان، سعید فتاحی، فریبرز محمودزاده، صادق درودگر و نمایندگان باشگاه‌های لیگ یک برگزار شد و به این ترتیب تیم های شرکت کننده در این رقابت‌ها رقبای خود را شناختند. جدول بازی های نفت مسجدسلیمان در نیم فصل اول را مشاهده می کنید.

 هفته اول

نفت مسجدسلیمان _ ماشین‌ تبریز

راه‌آهن تهران – شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی – آینده‌سازان برق جدید شیراز

گل‌گهر سیرجان -اکسن البرز

شهرداری تبریز – مس کرمان

ایران جوان بوشهر – نساجی مازندران

خونه به خونه مازندران – مس رفسنجان

آلومینیوم اراک – صبای قم

فجر سپاسی  شیراز – بادران تهران

 هفته دوم

صبای قم – نفت مسجدسلیمان

ماشین‌سازی تبریز – فجر سپاسی شیراز

بادران تهران – ایران‌جوان بوشهر

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

مس کرمان – خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان

آینده‌سازان برق جدید شیراز – راه‌آهن تهران

شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز

اکسین البرز – ملوان بندر انزلی

هفته سوم

گل‌‌گهر سیرجان -ماشین‌سازی تبریز

ایران‌جوان بوشهر – نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر – آینده‌سازان برق جدید شیراز

راه‌آهن تهران – مس کرمان

آلومینیوم اراک – نساجی مازندران

فجر سپاسی شیراز – مس رفسنجان

خونه به خونه مازندران – صبای قم

ملوان بندرانزلی – بادران تهران

هفته چهارم

مس رفسنجان – شهرداری ماهشهر

نفت مسجدسلیمان – فجر سپاسی شیراز

ماشین‌سازی تبریز – ایران‌جوان بوشهر

بادران تهران – آلومینیوم اراک

نساجی مازندران – خونه به خونه مازندران

مس کرمان – گل‌گهر سیرجان

اکسین البرز – راه‌آهن تهران

آینده‌سازان برق جدید شیراز – شهرداری تبریز

صبای قم – ملوان بندر انزلی

هفته پنجم

راه‌آهن – ماشین‌سازی تبریز

آلومیینوم اراک – نفت مسجدسلیمان

خونه به خونه مازندران – فجرسپاسی شیراز

آینده‌سازان برق جدید شیراز – اکسین البرز

ملوان بندرانزلی – مس کرمان

شهرداری ماهشهر – نساجی مازندران

گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان

ایران‌جوان بوشهر – صبای قم

شهرداری تبریز – بادران تهران

 هفته ششم

اکسین البرز – شهرداری ماهشهر

مس کرمان – آینده‌سازان برق جدید شیراز

فجرسپاسی – ایران‌جوان بوشهر

ماشین‌سازی تبریز – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – خونه به خونه مازندران

صبای قم – گل‌گهر سیرجان

بادران تهران – راه‌آهن تهران

مس رفسنجان – شهرداری تبریز

نساجی مازندران – ملوان بندرانزلی

هفته هفتم

شهرداری تبریز – ماشین‌سازی تبریز

راه‌آهن تهران – نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز

خونه به خونه مازندران – ایران‌جوان بوشهر

شهرداری ماهشهر – مس کرمان

اکسین البرز – نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان

آینده‌سازان برق جدید شیراز  – صبای قم

گل‌گهر سیرجان – بادران تهران

هفته هشتم

صبای قم – شهرداری ماهشهر

ماشین‌سازی تبریز – آینده‌سازان برق جدید شیراز

مس کرمان – اکسین البرز

ایران‌جوان بوشهر – آلومینیوم اراک

بادران تهران – خونه به خونه مازندران

فجرسپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان

مس رفسنجان  – راه‌آهن تهران

نساجی مازندران – شهرداری تبریز

نفت مسجدسلیمان – ملوان بندرانزلی

هفته نهم

خونه به خونه مازندران – ماشین‌سازی تبریز

شهرداری تبریز – نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز

گل‌گهر سیرجان  – ایران‌جوان بوشهر

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک

مس کرمان – نساجی مازندران

اکسین البرز – مس رفسنجان

راه‌آهن تهران – صبای قم

آینده‌سازان برق جدید شیراز  – بادران تهران

هفته دهم

بادران تهران – شهرداری ماهشهر

نساجی مازندران – آینده‌سازان برق جدید شیراز

ماشین سازی تبریز – اکسین البرز

مس رفسنجان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – خونه به خونه مازندران

نفت مسجدسلیمان – گل‌گهر سیرجان

فجرسپاسی شیراز – راه‌آهن تهران

صبای قم – شهرداری تبریز

ایران جوان بوشهر – ملوان بندرانزلی

هفته یازدهم

ملوان بندرانزلی – ماشین‌سازی تبریز

شهرداری ماهشهر – نفت مسجدسلیمان

آینده‌سازان برق جدید شیراز  – فجرسپاسی شیراز

راه‌آهن تهران – ایران‌جوان بوشهر

شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران – مس رفسنجان

مس کرمان – صبای قم

اکسین البرز – بادران تهران

 هفته دوازدهم

ماشین‌سازی تبریز – شهرداری ماهشهر

مس رفسنجان – آینده‌سازان برق جدید شیراز

صبای قم – اکسین البرز

نفت مسجدسلیمان – مس کرمان

بادران تهران – نساجی مازندران

آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان

خونه به خونه مازندران – راه‌آهن تهران

ایران‌جوان بوشهر – شهرداری تبریز

فجر سپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی

هفته سیزدهم

مس کرمان – ماشین‌سازی تبریز

آینده‌سازان برق جدید شیراز  – نفت مسجدسلیمان

اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز

شهرداری ماهشهر – ایران‌جوان بوشهر

راه‌آهن تهران – آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز – خونه به خونه مازندران

ملوان بندرانزلی – گل‌گهر سیرجان

نساجی مازندران – صبای قم

مس رفسنجان – بادران تهران

 هفته چهاردهم

آلومینیوم اراک – شهرداری ماهشهر

ایران‌جوان بوشهر – آینده‌سازان برق جدید شیراز

نفت مسجدسلیمان -اکسین البرز

بادران تهران – مس کرمان

ماشین‌سازی تبریز – نساجی مازندران

صبای قم – مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان – راه‌آهن تهران

فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی

هفته پانزدهم

مس رفسنجان – ماشین‌سازی تبریز

نساجی مازندران -نفت مسجدسلیمان

مس کرمان -فجرسپاسی شیراز

اکسین البرز – ایران‌جوان بوشهر

آینده‌سازان برق جدید شیراز  – آلومینیوم اراک

شهرداری ماهشهر – خونه به خونه مازندران

شهرداری تبریز – گل‌گهر سیرجان

صبای قم – بادران تهران

راه‌آهن تهران – ملوان بندرانزلی

هفته شانزدهم

ملوان بندرانزلی – شهرداری ماهشهر

گل‌گهر سیرجان  – آینده‌سازان برق جدید شیراز

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز

آلومینیوم اراک – مس کرمان

فجرسپاسی شیراز – نساجی مازندران

ایران‌جوان بوشهر – مس رفسنجان

ماشین‌سازی تبریز – صبای قم

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران

راه‌آهن تهران – شهرداری تبریز

 هفته هفدهم

بادران تهران – ماشین‌سازی تبریز

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان

صبای قم – فجرسپاسی شیراز

مس کرمان – ایران‌جوان بوشهر

اکسین البرز -‌ آلومینیوم اراک

آینده‌سازان برق جدید شیراز – خونه به خونه مازندران

شهرداری ماهشهر – گل‌گهر سیرجان

نساجی مازندران – راه‌آهن تهران

شهرداری تبریز – ملوان بندر انزلی

درباره نویسنده

7895مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان. محفوظ است.
ویرایش شده توسط سعید مرادی